Skip to main content

Welcome To Pobail le Chéile!

Pobail le Chéile is a social inclusion organisation. Social inclusion is about ensuring the marginalised and those living in poverty have greater participation in decision making which affects their lives, enabling them to improve their living standards and their overall well-being.The company is managed by a voluntary board of local people and works to develop and deliver a range of health, education, development and learning initiatives – many designed by the participants themselves.

The organisation is an active member of a number of representative structures including:

These are 10 core principles that inform our practice. Click here.

Pobail le Chéile (PLC) works to a community-informed annual plan that has five main themes:
a. Unemployment and inclusion;
b. Children and Youth;
c. Older people;
d. Disability and Inclusion and
e. Information & Representation.

This plan also has five cross-cutting strands. (Click here to see the 5 Cross-cutting Strands in detail) These are:
(i) Promotion of the use of Irish Language;
(ii) Community Development practice;
(iii) Health Inequality and Wellbeing;
(iv) Economic Development; and
(v) Equality, Interculturalism and Inclusion.

Pobail Le Chéile is a registered Charity  (RCN 20205806) and our main aim is to establish, promote and operate a community development programme, which will act as a focus and catalyst for community development for the communities in Falcarragh, Gortahork and Tory and surrounding areas in the county of Donegal with a view to promoting their social, and cultural welfare and general benefit and particularly to empower specific disadvantaged groups to effectively participate in a programme of personal and social development.

Click here to view our Irish Language Policy

Failte!

Is é eagraíocht um cuimsiú sóisialta é Pobail le Chéile,déanann an chuimsiú sóisialta cinnte go bhfuil na daoine atá ar an imeall agus iad siúd atá ina gcónaí i mbochtaineacht níos rannphairtí i gcinnteoireacht a chuireann isteach ar a saol ag ligean dóibh a gcaighdeáin mhaireachtála agus a n-iomlán dea-bhail a fheabhsú. Tá an comhlacht a bhainistiú ag bord dheonach daoine áitiúil agus oibríonnn sé chun réimsí sláinte,oideachas,tionscnaimh forbairt agus foghlaim a fhorbairt agus a sheachadadh-lán deartha ag an rannphairtithe iad féin.

Is eagraíocht gníomhach é de bhaill de roinnt struchtúr ionadaíocht san áireamh:

Is iad seo 10 chroíphrionsabal a lenár ár gcleachtas. Cliceáil anseo

Oibríonn Pobail le Chéile(PLC) chun pleann bliaintúil mionsonraithe, a bhfuil cúig phríomhthéama;
A-Dífhostaíocht agus cuimsiú.
B-Leanaí agus an óige.
C-Daoine aosta.
D-Míchumas agus cuimsiú agus
E-Eolas a Ionadaíocht.

Tá cúig shnáithe leathana ag an plean seo chomh. Is iad seo (i) cur chun cinn agus úsáid na Gaeilge (ii) cleachtadh Forbairt Pobail (iii) Neamhionannas Sláinte agus folláine (iv) Forbairt eacnamaíocht agus (v) comhionannas,idirchultúrachas agus cuimsiú.

Cliceáil anseo chun polasai teanga na gaeilge a fhail.

Supported By

Share This Page:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap