Skip to main content

Project Coordinator

Project Coordinator- 1 Year Contract *

Are you interested in Community Development? If so, here is an opportunity for work in this interesting and challenging sector.

Pobail le Chéile is a Community Development Project based in Falcarragh, Co. Donegal, which has been operating for almost 21 years. We manage a wide programme of community development initiatives including educational, cultural, Irish language, personal development, community wellbeing and family support. We particularly focus on the most marginalised and disadvantaged within our community.

We are looking for a suitable person to coordinate and help manage Pobail le Chéile’s Social Inclusion work in a full-time temporary capacity to start early in 2022. It is important that you have experience in and/or professional qualification in the area of community development or related fields and can work effectively with the Board of Management and community, voluntary & statutory bodies to effectively deliver all programmes.

It would be very advantageous to have Irish language skills and an ability to complete some or all of your duties through Irish.

The salary and conditions are dependent on knowledge, experience and qualifications. There will be opportunities for professional development for the appointed person. The successful candidate will be subject to a 3 month probationary period.

Please send a letter of application and a current CV (including referee contact details) with
For the Attention of the Chairperson in the subject line to pobaillc@gmail.com
We are accepting electronic applications only.

Pobail le Chéile is an equal opportunity employer and is part-funded by Údarás na Gaeltachta.

*Post may be extended beyond one year subject to funding.

Closing date for applications: Thursday 20th January 2022 5pm.
Interviews will be held on Friday 28th January between 9.30am and 4 pm via ZOOM.

Company Number: 340522 RCN 20205806

Comhordaitheoir Tionscadail – Conradh 1 Bhliain*

An bhfuil suim agat i bhforbairt pobail? Má tá, is deis í seo a bheith ag obair in earnáil dhúshlánach shuimiúil.

Is Comharchumann Forbartha é Pobail le Chéile, atá ar an fhód le 21 bliain agus bunaithe ar an Fhál Carrach, Tír Chonaill. Feidhmíonn muid clár leathan gníomhaíochtaí forbartha pobail lena n-áirítear forbairt oideachais, cultúir, Gaeilge, forbairt phearsanta, leas an phobail agus tacaíochtaí teaghlaigh. Díríonn muid go háirithe ar na daoine is mó a bhfuil faoi mhíbhuntáiste agus ar imeall an phobail.

Tá muid ag cuartú duine fóirsteanach le comhordú agus bainistiú a dhéanamh ar obair Ionchuimsiú Sóisialta de chuid Pobail le Chéile ar bun lán-aimseartha, sealadach, le tosú go luath in 2022. Tá sé tábhachtacht go bhfuil taithí agus/nó cáilíochtaí proifisiúnta sa réimse forbairt pobail, nó réimse bainte leis, ag an té a cheapfar, agus go mbeidh an duine sin ábalta oibriú go maith leis an Choiste Bainistíochta agus eagraíochtaí eile (lena n-áirítear eagraíochtaí stáit) leis na tograí uilig a chur i gcrích.

Bheadh sé ina bhuntáiste mór don iarrthóir scileanna Gaeilge a bheidh aige/aici le go mbeidh sé/sí ábalta an obair, nó cuid di, a dhéanamh trí mheán na Gaeilge.

Beidh an tuarastal bunaithe ar shaineolas, taithí, agus cáilíochtaí an iarrthóra. Beidh deiseanna forbairt gháirmiúil ann don té a cheapfar. Beidh tréimhse promhaidh 3 mhí i gceist don té a cheapfar.

Ba cheart litir iarratais agus CV (ar a dtugtar sonraí teagmhála moltóirí) a sheoladh chuig pobaillc@gmail.com (FAOI BHRÁID AN CATHAOIRLEACH). Tá muid ag glacadh le hiarratais i bhfoirm leictreonach amháin.

Is eagraíocht comhdheiseanna é Pobail le Chéile atá páirtmhaoinithe ag Údarás na Gaeltachta.

*D’fhéadfaí síneadh a chur leis an conradh bliana seo ag brath ar mhaoiniú

Dáta deireanach fá choinne iarratas: 20ú Eanáir 2022 5pm.
Beidh agallaimh ar siúl ar ZOOM Dé hAoine 28ú Eanáir idir 9:30am – 4pm

Share This:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap